İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ölmez Madencilik olarak çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını gözeterek; tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımıyla;


Başta;
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslararası faaliyet alanı ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları ve idari düzenlemeler, aynı zamanda ürünün gerçekleştiği mahaldeki yerel faaliyetlere uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde tespit ettiği hedefler çerçevesinde;
  a) Oluşacak yasal değişiklikleri güncel bir şekilde takip ederek, gerekli düzenlemeleri yapmayı,
  b) Olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve zararlı çevresel etkileri kaynağında önlemeyi,
  c) Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  d) Yasal ve diğer şartlar gereklerine uymayı,
  e) İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  f) Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı Taahhüt Ederiz.


Bu konudaki sloganımız; “ÖNCE İNSAN GÜVENLİĞİ! “
Bu konudaki prensibimiz; “HİÇ BİR ŞEY SAĞLIĞIMIZDAN, GÜVENLİĞİMİZDEN VE ÇEVRE TEMİZLİĞİNDEN ÖNEMLİ VEYA ACİL OLAMAZ.”

ÇEVRE POLİTİKASI

Ölmez Madencilik madenlerin çıkartılması piyasaya arz edilmesine kadar geçen sürede, çevreyle olan etkileşimi değerlendirir, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için şu yöntemleri kabul eder ve uygular;


  a) Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı,
  b) Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmeyi,
  c) Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmayı,
  d) Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi,
  e) Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
  f) Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
  g) Yeni yatırım ve projelerde teknik, ekonomik ve ticari olanakların el verdiği oranda çevreye en az zarar veren teknolojiyi kullanmayı,
  h) Çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
  i) Çevre kapsamında hazırlanan talimat, değerlendirme ve formların yasa, mevzuat, gelişme ve ihtiyaçlara paralel olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamayı,
  j) Çevre konuları ile ilgili yeni çevre hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak eylemleri belirlemeyi, taahhüt ederiz.